Allocution de Lydia Mutsch à l'occasion de la 6e Journée nationale de la Santé scolaire

"Wat fir eis all zielt, ass d’Wuel an d’Gesondheet vun all Kand"

Discours – Publié le

(Seul le discours prononcé fait foi)

Dir Dammen an Dir Hären,

Et ass mir och dëst Joer nees eng ganz besonnesch Freed, fir iech op dëser 6. Journée Nationale vun der Santé scolaire begréissen ze dierfen.

Nieft den ëmmer ganz gutt gewielten an interessanten Inhalter vun de verschiddene Konferenzen ass dës Journée awer och ëmmer eng wonnerbar Geleeënheet, fir sech mat anere Mataarbechter aus dem Beräich vun der Schoulmedezin auszetauschen a sech besser kennenzeléieren.

Duerfir sinn ech ëmsou méi frou, iech hei op en Neits esou zahlreich present ze gesinn, a wéi ech mer vu menge Mataarbechter soe gelooss hunn, och aus esou verschiddenen Aarbechts-Domäner: engersäits d’ équipes médico-scolaires vun der Direktioun vun der Santé a vun der Ligue, Dokteren a Psychologen aus der Schoulmedezin, anersäits aus de SePAS’en (Service psycho-social et d’accompagnement scolaires – anc. SPOS) vun de verschiddenen Schoulen, der Educatioun an der Ediff, a schliisslech och nach anere Ministèren an Associatiounen, woubäi ech hoffen keen vergiess ze hunn.

Wat fir eis all zielt, ass d’ Wuel an d’ Gesondheet vun all Kand! Dat ass eis Prioritéit a muss och ëmmer eis Prioritéit bleiwen. Si sinn d’ Zukunft vun eiser Gesellschaft. Duerfir si mir och haut hei zesummen.

Mir wëllen dass eis Kanner gutt integréiert sinn, dass si sech gutt entfale kënnen, an mat hiren Froen an Problemer net eleng gelooss ginn.

Mir wëllen si op hirem Wee an d’ Erwuesseneliewen begleeden, si  ënnerstëtzen, an dozou bäidroen, dass aus de Kanner vun haut, souwuel kierperlech wéi psychesch, gesond Erwuessener ginn.

D’ Aufgaben vun der Divisioun vun der Schoulmedezin an der Gesondheet vun de Kanner an Jugendlechen, dréinen sech net nëmmen em schoulmedezinesch Ënnersichungen a Kontrollen, mee eis geet et och em d’ Integratioun vun de Jonken; dat hu mir iwwert de Wee vum Projet d’ Accueil Individualisé, dem PAI méiglech gemaach. Dëst betrëfft souwuel déi sexuell an emotional Gesondheet wéi och d’ Santé mentale.

Net ze vergiessen, de Programm "Gesond Iessen, Méi Beweegen", deen e ganz wichtege Volet och vun der Präventioun vu chronesche Krankheet duerstellt, mat deenen hautdesdaags och ëmmer méi Jonker konfrontéiert ginn.

"Health in all policies" ass dobäi de roude Fuedem an eiser Gesondheetspolitik; "Health for all", Gesondheet fir eis all, eisen Haaptobjektiv.

 • Fir nach emol op de PAI zeréck ze kommen: hei hu mir mëttlerweil schonn iwwer 1.600 Dossiere erkritt, an all Dag kommen nei Demanden bäi. Dës Dossieren sinn iwweregens och vun neien Dokteren ënnerschriwwen.

  D’ Integratioun an de Schutz vun alle Kanner duerch d’ Aféierung vun engem kloeren Protokoll ass definitiv e Plus, net nëmmen fir d’ Kand mee och fir d’ Elteren, d’ Dokteren an iech all - och wann dëst alt emol sou muncht Kappzerbrieches oder Retizenzen provozéiert.

  E Kand, wat Diabetis huet oder eng Epilepsie, an deem mir eis kennen unhuelen, ass an enger Noutsituatioun gläich ze setzen mat enger Persoun a Liewensgefor! En anaphylakteschen Schock deen duerch eng Liewensmëttelallergie ausgeléist gëtt ze verhënneren, bedeit méiglecherweis och ee Liewen ze retten.

  Am Oktober hunn mir enger Verlängerung vun der PAI-Prozedur zougestëmmt. Domadder ënnersträiche mir als Ministère och datt mir dëse Projet am Interessi vun den Kanner mat speziellen Besoinen fest wëllen an eiser Politik verankeren.

  Ech profitéieren och vun der Geleeënheet fir iech alleguerten ze soen datt ouni d’ Hëllef vun jidderengem vun iech, eisen Dram vun der Integratioun an dem Schutz vun der Gesondheet ni hätt kéinten realiséiert ginn.

  Duerfir soen ech iech all e ganz groussen Merci fir déi vill Energie an Zäit déi dir an dësem Sënn an de leschten 2 Joer an ärem Alldag opbruecht hutt!

 • Anert Stéchwuert dann: de GIMB.

  Eng équilibréiert Ernierung a regelméisseg Beweegung sinn d‘ Fundament vun enger gudder Gesondheet an enger gesonder Entwécklung souwuel vum Kand wéi och fir den Erwuessenen.

  Dofir ass den nationale Plang "Gesond iessen, Méi beweegen" (de GIMB) och en zentralen Pilier vun eiser Gesondheetspolitik bei de Kanner. Et sinn dann och an de leschte Joren eng helle Wull u GIMB Projeten entstanen. Esou ass zum Beispill eise Label fir eng gesond Ernierung an regelméisseg Beweegung (also de Label GIMB) immens gefrot bei de Schoulen, grad ewéi bei den Maison-Relaisen.

  Dëst Joer hu mir och di aktualiséiert Richtlinnen iwwert d’ gesond Ernierung am Beräich vun der non-formaler Bildung also fir d‘ Foyeren, Crèchen an Mais Relaisen verëffentlecht.

  Den neien nationalen GIMB-Plang, deen och d’ Aktiounspläng bis 2025 definéiert an op enger interministerieller Zesummenaarbecht fousst, wäerte mer am Ufank vum neien Joer presentéieren.

 • Donieft hu mer dëst Joer en "guide pratique de post-vention suicide" ausgeschafft, deen besonnesch fir d’Schoulen an och fir d’Internater e wichtegt hëllefs-Instrument duerstellt, wann et zu engem Fall vu Suicide oder enger Tentative sollt kommen.

 • Am Kontext vu Mësshandlungen ass de Ministère, zesumme mat engem Aarbechtsgrupp, amgaang e Plang mat "procédures à suivre" fir d’ Personal aus dem Kanner- a Jugendberäich, ze finaliséieren.

 • Dann ass d’ Schoulmedezin amgaang hir Positioun auszeschaffen a Relatioun mat de psychotherapeuteschen Besoinen vun de Kanner.

 • D’ Schoulmedezin wäert och eng wichteg Platz anhuelen wann et em d’ Gesondheet vun de Kanner geet déi eng Beruffsausbildung maachen.

An ech kéint hei nach eng sëllechen aner Projeten opzielen, déi am gaang sinn, ausgeschafft ze ginn. Dobäi leit eis virun allem d’ Vernetzung vun de verschiddenen Acteuren um Häerz, dës Zesummenaarbecht um Terrain ass essentiell fir d’ Wuel vun de Kanner a Jugendlechen.

Dës Notioun vun der Gesondheet vum Kand a vum Jugendlechen wëlle mir verstäerkt am Alldag verankeren. An ech widderhuelen et nach emol: är Präsenz haut, an är aktiv Partizipatioun un eiser Gesondheetspolitik weisen, dass mir um richteg Wee sinn an dass mat villen gemeinsamen Efforten an engem Réseau vu motivéierten Acteuren, eist Zil wäerten erreechen. Duerfir soen ech iech e ganz grousse Merci.

Mir bleift nach iech eng interessant Journée ze wënschen an e wäertvollen Échange, awer och erhuelsam a frou Feierdeeg. Ech freeë mech op di weider Zesummenaarbecht am Neie Joer!