Ministre de la Justice

Merci Här President. Dir Dammen, Dir Hären, léif Kolleginnen a Kollegen. Well ech ni en Cours de Route nogeréckelt sinn, konnt ech ni e Maiden Speech maachen, ech maachen also e Grandma Speech. Ech wëll d'Wuert an enger, menger eegener Saach ... […]