Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative

Merci Här President. Dir Dammen, Dir Hären, léif Kolleginnen a Kollegen. Well ech ni en Cours de Route nogeréckelt sinn, konnt ech ni e Maiden Speech maachen, ech maachen also e Grandma Speech. Ech wëll d'Wuert an enger, menger eegener Saach ... […]
Jean Rhein: Avec tous les chantiers que vous avez entamés, ne seriez-vous pas plus tranquille si vous étiez bourgmestre d'Esch ou encore seulement président du CSV? François Biltgen: J'ai terminé trois mandats à la tête du CSV, bourgmestre d'Esch, c'était ... […]
Zanter e puer Jore scho kann de Bierger zu Lëtzebuerg an och am Ausland op déi wäertvoll Informatiounen an Déngschter vum Internetportal guichet.lu zeréckgräifen, déi him alldeeglech Demarchen an de Beräicher Steieren, Taxen, Aarbecht, Famill, Enseignement, Formatioun, Wunnen, Transport, Mobilitéit a ... […]

Formations Guichet.lu dans les "Internetstuffen"

Communiqué – Publié le
Guichet.lu propose des formations aux personnes qui sont désireuses de se familiariser avec les possibilités qu'offre l'administration publique en ligne. La formation s'adresse à tous les citoyens qui souhaitent par exemple: - se familiariser avec les démarches administratives sur Internet depuis ... […]