Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

Merci Här President. Dir Dammen, Dir Hären, léif Kolleginnen a Kollegen. Well ech ni en Cours de Route nogeréckelt sinn, konnt ech ni e Maiden Speech maachen, ech maachen also e Grandma Speech. Ech wëll d'Wuert an enger, menger eegener Saach ... […]
La Maison de l'innovation est destinée aux activités de recherche dans les domaines de l'information, de la communication et de la santé. Elle accueillera plusieurs départements du CRP Henri Tudor, les services de Luxinnovation ainsi que le CFPC Dr Widong. […]