Ministre de la Sécurité sociale

Joëlle Merges: Herr Minister, das "Lëtzebuerger Land" hat Ihnen den Titel des cleversten Regierungsmitglieds der Legislaturperiode verliehen. Besteht Ihre Cleverness darin, Reformen in die Wege zu leiten, die niemanden so recht überzeugen, aber auch niemandem wehtun? Mars Di Bartolomeo: Wenn Cleverness ... […]
Sascha Georges: A mir leeën direkt lass mat enger éischter Fro. Dat ass eng Damm vu Suessem, d'Madame Klauner, wann ech richteg liesen. Si ass net d'accord datt d'Leit e Liewe laang geschafft hunn, an da sollen d'Pensioune gekierzt ginn. Madame ... […]

Réunion du comité quadripartite

Article – Publié le
Le ministre de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo, a assisté le 24 octobre 2012 à la réunion du comité quadripartite prévu à l'article 80 du Code de la sécurité sociale. Le point principal à l'ordre du jour de cette réunion ... […]