Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs

Fernand Etgen, ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection aux consommateurs
Am 20. November 2017 fand im Centre Turelbach in Mertzig der 17. SER-Buchstellentag in Anwesenheit von Landwirtschaftsminister Fernand Etgen statt. Der Service d’économie rurale stellte in diesem Zusammenhang die Ergebnisse der luxemburgischen Landwirtschaft einschließlich des Weinbaus für 2016 auf Grund des landwirtschaftlichen Testbetriebsnetzes vor. […]
Interview vum Fernand Etgen an "GUDD"

"D'Lëtzebuerger Landwirtschaft produzéiert héichwäerteg Liewensmëttel“

Interview – Publié le
D'Labele baséieren op enger Rëtsch Kritären, déi an engem Laschtenheft definéiert sinn, an déi, déi verschidde Produktiounsetappen nom Prinzip "vum Stall op den Dësch" ofdecken. All Bauer oder aner Akteur deen an der Laag ass d'Bestëmmunge vum Laschtenheft anzehalen , ka sech dem Label uschléissen. […]

Blauzungenkrankheit

Communiqué – Publié le
Letzte Woche wurde in Frankreich ein Fall von Blauzungenkrankheit im "Département de la Moselle" bestätigt. Da man, durch die Jahreszeit bedingt, momentan nicht von einer aktiven Verbreitung der Krankheit ausgehen kann, hat die Veterinärverwaltung beschlossen zurzeit keine besonderen Maßnahmen zu ergreifen. […]
Discours de Fernand Etgen lors du 7e colloque organisé par l'Organisme pour la sécurité et la qualité de la chaîne alimentaire: "La sécurité dans mon assiette"

D’Fraude alimentaire geréit ëmmer rëm op en Neits an d’Schlagzeilen

Discours – Publié le
Fernand Etgen, ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs
Dir Dammen an dir Hären, ech freeë mech, iech all haut zu dësem Colloque begréissen ze kënnen, den sech de Moien ëm en ganz aktuelle Sujet dréit: d’Fraude alimentaire. De rezenteste Fall vu Liewensmëttelbedruch ass eis nach all gutt an Erënnerung. […]

Fernand Etgen au Conseil "Agriculture et pêche" à Bruxelles

Communiqué – Publié le
Monsieur Fernand Etgen a participé au Conseil Agriculture et Pêche qui s’est tenu à Bruxelles sous Présidence de Tarmo Tamm, Ministre des Affaires rurales de la République d’Estonie. La Commission a été représentée par le Commissaire responsable pour l’Agriculture Phil Hogan. […]
(de g. à dr.) S.E.M Han-Maurits Schaapveld, ambassadeur des Pays-Bas; Fernand Etgen, ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs
Le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Fernand Etgen, a rencontré le 20 octobre 2017 l’ambassadeur des Pays-Bas, S.E.M. Han-Maurits Schaapveld, dans le cadre d’une visite de courtoisie.L’entretien, particulièrement chaleureux, a donné l'occasion d’avoir un échange de vue intéressant et fructueux sur un certain nombre de thèmes d’actualité. […]

Fernand Etgen au Conseil "Agriculture et pêche" au Luxembourg

Communiqué – Publié le
Le Conseil "Agriculture et pêche", sous la présidence de la République d’Estonie, s’est démarqué par des discussions fructueuses concernant le programme de développement durable à l’horizon 2030 ainsi que sur les incidences sur la politique agricole de l'UE. […]
Le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Fernand Etgen, participera au Conseil des ministres "Agriculture et pêche" qui aura lieu le lundi 9 octobre 2017 au Kirchberg/Luxembourg à partir de 10 heures. La session du Conseil débutera avec les discussions relatives à la proposition concernant la fixation des possibilités de pêche en mer baltique. […]
(de g. à dr.) Fernand Etgen, ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs ; Rossella Franchini Sherifis, ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la république d’Italie au Luxembourg
Le ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Fernand Etgen, a rencontré le 29 septembre 2017 l'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la république d'Italie, S.E. Mme Rossella Franchini Sherifis. […]
(von l. nach r.) Fernand Etgen, Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Verbraucherschutz; Marc Weyland, Direktor der ASTA
Am 7. September 2017 lud die Administration des services techniques de l’agriculture (ASTA) zur Besichtigung ihrer Maisversuchs- und Demonstrationsfelder in Kehlen ein. Der Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Verbraucherschutz, Fernand Etgen, eröffnete die Informationsveranstaltung zum Thema Maisanbau mit einleitenden Worten zum aktuellen Stand der Maiskultur. Trotz extremer Trockenheit im Frühjahr und Frühsommer wird die Silomaisernte 2017, welche bereits mancherorts stattfand, im Durchschnitt nicht schlecht ausfallen, betonte der Minister, ein Beleg dafür, dass diese Kulturpflanze sehr robust sei und gut mit den schwierigen Klimaverhältnissen dieses Jahres zurecht gekommen sei. […]